PAE Logo
WyszukiwarkaUdziałowcyPodkarpacka Agencja Energetyczna powstała z inicjatywy Samorządu Województwa Podkarpackiego jako odpowiedź na rosnące wyzwania z zakresu energetyki oraz ogromne zainteresowanie społeczeństwa kwestiami odnawialnych źródeł energii. 29.06.2006 Agencja została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000259767 jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie.

Większościowym udziałowcem PAE jest Województwo Podkarpackie, które wraz z zależną od siebie Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego mają decydujące głosy na Walnym Zgromadzeniu Wspólników. Pozostali udziałowcy to firmy prywatne. Tu zobacz listę udziałowców PAE.

Do podstawowych zadań Spółki należą działania z zakresu odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej oraz zrównoważonego środowiskowo transportu. Szczegółowe cele obejmują:

 • promowanie wykorzystania energii odnawialnej: biopaliwa dla transportu, biopaliwa stałe, energia wiatrowa, energia słoneczna, energia geotermalna, energia wodna;
 • wspieranie Województwa Podkarpackiego przy opracowaniu strategii w zakresie energii odnawialnej i pomoc przy jej wdrażaniu;
 • wspieranie władz lokalnych i regionalnych w planowaniu energetycznym;
 • promowanie efektywnego wykorzystania energii w regionie;
 • usługi doradcze, konsultacje i szkolenia dla zainteresowanych stron (np. władz lokalnych, MiźP, konsumentów, potencjalnych producentów itp.);
 • nawiązanie i rozwój kontaktów międzynarodowych z podobnymi organizacjami w Unii Europejskiej i innych krajach dla wymiany doświadczeń, transferu know-how i nowoczesnych technologii;
 • promowanie, dostarczanie i upowszechnianie informacji o odnawialnych żródłach energii i racjonalnym wykorzystaniu energii oraz udział w upowszechnianiu pozytywnych doświadczeń z realizacji projektów dotyczšcych efektywnego wykorzystywania energii, odnawialnych żródeł energii i czystych technologii.

Będą one realizowane poprzez:

 • Koordynacja zagadnień związanych z energetyką na Podkarpaciu oraz rozproszonych działań poszczególnych podmiotów w tym zakresie (wsparcie dla Urzędu Marszałkowskiego)
 • Ocena i planowanie wykorzystania odnawialnych zasobów energetycznych
 • Programowanie  wykorzystania środków pomocowych (zwłaszcza w ramach Narodowej Strategii Spójności) w sektorze energetycznym w sposób najefektywniejszy dla regionu
 • Ułatwianie zarządzania wydatkowaniem środków z programów UE przeznaczonych na cele zwišzane z energetyką
 • Działania promocyjne i edukacyjne w zakresie energetyki
 • Promocja partnerstwa publiczno-prywatnego
 • Monitoring zagadnień energetycznych w regionie i gromadzenie oraz publikowanie zweryfikowanych danych statystycznych w tym zakresie
 • Przygotowywanie wniosków o dotacje do programów UE
 • Pomoc w poszukiwaniu zewnętrznych żródeł finansowania i przygotowywanie wniosków kredytowych
 • Opracowywanie lokalnych planów energetycznych
 • Przeprowadzanie audytów energetycznych w budownictwie mieszkaniowym, obiektach publicznych i w przemyśle
 • Organizacja konferencji, seminariów i szkoleń
 • Transfer wiedzy naukowej i technologii z nauki do przemysłu
 • Sprzedaż wydawnictw i opracowań na temat rynku energii dla inwestorów

Działania te będą wykonywane częściowo nieodpłatnie, częściowo w ramach płatnego wsparcia na zasadach komercyjnych. Cały przychód wypracowany przez Spółkę przeznaczony jest na realizację celów statutowych. Na powstanie Agencji Samorząd Województwa uzyskał wsparcie ze środków Komisji Europejskiej, z Programu „Inteligentna Energia dla Europy”, który pokryje część kosztów związanych z funkcjonowaniem PAE w okresie pierwszych trzech lat, w kwocie nie wyższej niż 200.000 euro.


Agencje energetyczne w Europie

Agencje energetyczne w Europie


powrót

Galeria Zobacz całość Obrazki ziemia


Galeria Zobacz całość Obrazek ziemia Porady praktyczne Do pobrania