PAE Logo
WyszukiwarkaO PAEWiększościowym udziałowcem PAE jest Województwo Podkarpackie, które wraz z zależną od siebie Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego mają decydujące głosy na Walnym Zgromadzeniu Wspólników. Pozostali udziałowcy to firmy prywatne. Tu zobacz listę udziałowców PAE.

Będą one realizowane poprzez:

 • Koordynacja zagadnień związanych z energetyką na Podkarpaciu oraz rozproszonych działań poszczególnych podmiotów w tym zakresie (wsparcie dla Urzędu Marszałkowskiego)
 • Ocena i planowanie wykorzystania odnawialnych zasobów energetycznych
 • Programowanie  wykorzystania środków pomocowych (zwłaszcza w ramach Narodowej Strategii Spójności) w sektorze energetycznym w sposób najefektywniejszy dla regionu
 • Ułatwianie zarządzania wydatkowaniem środków z programów UE przeznaczonych na cele zwišzane z energetyką
 • Działania promocyjne i edukacyjne w zakresie energetyki
 • Promocja partnerstwa publiczno-prywatnego
 • Monitoring zagadnień energetycznych w regionie i gromadzenie oraz publikowanie zweryfikowanych danych statystycznych w tym zakresie
 • Przygotowywanie wniosków o dotacje do programów UE
 • Pomoc w poszukiwaniu zewnętrznych żródeł finansowania i przygotowywanie wniosków kredytowych
 • Opracowywanie lokalnych planów energetycznych
 • Przeprowadzanie audytów energetycznych w budownictwie mieszkaniowym, obiektach publicznych i w przemyśle
 • Organizacja konferencji, seminariów i szkoleń
 • Transfer wiedzy naukowej i technologii z nauki do przemysłu
 • Sprzedaż wydawnictw i opracowań na temat rynku energii dla inwestorów

Agencje energetyczne w Europie

Galeria

Agencje energetyczne w Europie


powrót

Galeria Zobacz całość Obrazki ziemia


Galeria Zobacz całość Obrazek ziemia Porady praktyczne Do pobrania