PAE Logo
WyszukiwarkaROZPOCZĘTO NABÓR WNIOSKÓW W TRYBIE KONKURSOWYM W PROCEDURZE STANDARDOWEJ O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWAW terminie od 29 sierpnia 2013 r. do 11 października 2013 r. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007–2013 przyjmuje wnioski o dofinansowanie w ramach Działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne

Osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka
Działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości,
Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne

Nabór wniosków rozpoczyna się 29 sierpnia 2013 r. od godziny 8:00
(dzień otwarcia naboru).
Wnioski składane są w terminie do 11 października 2013 r. do godziny 15:30
(dzień zamknięcia naboru).

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie

Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne są mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa spełniające wymogi określone w Szczegółowym opisie priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, w szczególności:


• Prowadzące działalność gospodarczą przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, licząc do dnia złożenia wniosku i uzyskujące przychody ze sprzedaży towarów i usług.
• Realizujące inwestycje na terenie województwa podkarpackiego.
• Uprawnione do wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007–2013 (niewykluczone zgodnie z rozp. MRR w sprawie udzielania pomocy „de minimis” w ramach regionalnych programów operacyjnych oraz Linią demarkacyjną pomiędzy poszczególnymi programami operacyjnymi).
• Mające siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (w przypadku osób prawnych) lub mające miejsce zamieszkania i zakład główny*, w którym wykonywana jest działalność gospodarcza na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą).


Poziom dofinansowania

a) Maksymalna wielkość dofinansowania w przypadku mikro-, małych oraz średnich przedsiębiorców wynosi do 55% wydatków kwalifikowanych.

b) Kwota wsparcia:
Minimalna kwota wsparcia – 10 tys. PLN;
Maksymalna kwota wsparcia – 500 tys. PLN.

c) Wartość projektu:

Minimalna wartość projektu – 20 tys. PLN wydatków kwalifikowanych;
Maksymalna wartość projektu do 8 mln PLN wydatków kwalifikowanych.

Więcej informacji na stronie

http://rpo.podkarpackie.pl/245/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/2725

lub pod numerami telefonów

(017) 867 62 80, (017) 867 62 81


powrót

Galeria Zobacz całość Obrazki ziemia


Galeria Zobacz całość Obrazek ziemia Porady praktyczne Do pobrania