PAE Logo
WyszukiwarkaOferta pracy na stanowisko specjalisty do spraw Odnawialnych Źródeł Energii i efektywności energetycznejPodkarpacka Agencja Energetyczna Sp. z o. o. ul. Szopena 51/213, 35-959 Rzeszów
Poszukuje kandydatów na stanowisko pracy: specjalisty do spraw Odnawialnych Źródeł Energii i efektywności energetycznej

1. Wymagania niezbędne:

1) wykształcenie wyższe magisterskie lub inżynierskie o kierunkach technicznych
2) znajomość Odnawialnych Źródeł Energii.
3) znajomość przepisów ROZPORZNDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 17 marca 2009 r. sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.
4) znajomość przepisów ROZPORZĄDZENIA MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
5) znajomość  przepisów ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii.
6) umiejętność sporządzania audytów energetycznych budynków,
7) umiejętność przeprowadzania inwentaryzacji budowlanej, 

2. Wymagania dodatkowe:

1) otwartość i łatwość w nawiązywaniu kontaktów,
2) prawo jazdy,
3) praktyczna znajomość pakietu MS Office
4) znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.

3. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należeć będzie:

1) opracowywanie audytów energetycznych budynków,
2) doradztwo w zakresie efektywności energetycznej i OZE ,
3) przygotowywanie Planów Gospodarki Niskoemisyjnej ,
4) przygotowywanie projektów aplikacyjnych do dofinansowania zadań z dziedziny efektywności energetycznej  i OZE do funduszy Unii Europejskiej.
5) przeprowadzanie spotkań informacyjnych z dziedziny efektywności energetycznej i OZE ,
6) wprowadzanie danych dotyczących wniosków do systemu informatycznego,
7) kompletowanie dokumentów niezbędnych do podpisania umów.

4. Warunki pracy:

1) praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
2) zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
3) praca na miejscu - w siedzibie Spółki

5. Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV),
2) list motywacyjny,
3) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
4) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających  staż pracy (świadectwa pracy lub zaświadczenie od pracodawcy lub pisemne referencje z potwierdzeniem okresu zatrudnienia u danego pracodawcy itp.),
5) kserokopia dowodu osobistego,
6) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
7) inne dodatkowe dokumenty w zakresie objętym wymaganiami dodatkowymi (np. dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia, oświadczenia).


Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na specjalistę do spraw Odnawialnych Źródeł Energii i efektywności energetycznej  należy składać osobiście w siedzibie Podkarpackiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o.  ul., Szopena 51/213, 35-959 Rzeszów lub przesłać poczta na ww. adres .


powrót

Galeria Zobacz całość Obrazki ziemia


Galeria Zobacz całość Obrazek ziemia Porady praktyczne Do pobrania